Wikang Filipino

Wikang Filipino

Maaari kaming makatulong sa iyo kaugnay ng mga problemang pambatas tungkol sa mga usaping pangkrimen, paghihiwalay ng pamilya, karahasan sa pamilya, suporta sa bata, imigrasyon, kasiguruhang panlipunan, kalusugang pangkaisipan, utang at mga pagkakasalang kaugnay ng pagmamaneho.

Kabilang sa aming libreng pambatas na mga serbisyo ang:

  • impormasyon sa pamamagitan ng telepono
  • pagpapayo tungkol sa mapagkukunan ng impormasyon, seminar at workshop
  • sa pamamagitan ng appointment

Kung nais mo ng patuloy na tulong mula sa isang abugado maaari kang mag-aplay upang makatanggap ng pambatas na tulong. Ang pagtanggap ng tulong ay batay sa iyong kalagayan.

Kontakin kami

Tawagan kami upang alamin kung paano kami makatutulong sa iyo. Kung ikaw ay tatawag, humiling ng interpreter at sabihin sa amin kung anong wika ang iyong ginagamit.

Bukas Lunes hanggang Biyernes, 8 n.u. – 5 n.h.
Telepono 1300 792 387

Kung ikaw ay may appointment sa tanggapn ng Victoria Legal Aid, humiling sa amin na kumuha ng interpreter para sa iyo. Ang serbisyong ito ay libre.

Was this helpful?