Victoria Legal Aid

Nuer/Thok Nath

Nuer/Thok Nath – Ta̱a̱ in dëë nɛy luäk tho̱p kɛ rik ŋuɔtni.

Ta̱a̱ in dëë nɛy luäk tho̱p kɛ rik ŋuɔtni

Lär ɛmɛ kam kɛ jɛ raar piny wëc kä Wurundjeri.

Lär ɛmɛ ɛ gua̱thdɛ kɛ Pay kɛl 2022.

Rik ŋuɔtni dɔŋ dëë ji jak kä tëë kɛ cär ti jiëk, diɛr, jiëk lɔa̱c kiɛ ŋɛ̈ɛ̈th. Ŋa̱c kɔ jɛ ɛn ɣöö dëë lɔcdu tëë kɛ tää ɛmɛ mi ci nɛy yɔtikä. Dëë kɔ ji luäk kɛ kuiy rikni ŋuɔtni ku.

Tää in de̱ri lär ni kɔ rik ŋuɔtni ku

Tɛkɛ duɔp da̱ŋ diɔk ti dëri lär ni kɔ rua̱c kɛ kuiy ri̱kni ŋuɔtni ku. Dëri titi lat:

 • yɔtni Legal Help ikä kɛ1300 792 387
 • gɔri kɔ ikä kɛ rɛy intanɛt kɛ lathdu lätkɛ guath lat ruacnikɔ
 • guil gua̱th kɛl kä mäktäbni kɔ.

Kɛ ɣöö bi rɔdu ria̱likä, jëk warɛga̱k mi ca la̱t kɛ kuiy rikä ŋuɔtniku.Warɛga̱k mi ca la̱t dërɛ la̱ ka̱ra̱m kiɛ warɛga̱k kiɛ imël mi bä gua̱th luɔk, kä ran ŋuɔtni kiɛ kä bolith.

1. Yɔtni Legal Help ikä

Dëri Legal Help yɔtdikä kɛ 1300 792 387.

Legal Help tëë lëpä kɛ Jiëc la̱t a wä kä Cäŋ kä Dhiëc kä juɔk, thaak 8 kɛ runwa̱ŋ a wä kä thaak 6 kɛ thia̱ŋ. Ga̱kɛ jɛ kɛ nin lɔŋä wëc.

Yɔa̱t na̱ŋɛ pëk mi cët kɛ min na̱ŋkɛ ɛ yɔa̱t ta̱lɛponi tin tëë rɛy dhɔa̱r.

Ca nɛy dia̱l nhök ɣöö bikɛ Legal Help yɔtdikä.

Mi ci Legal Help yɔtdikä, dɔŋ ba ji ja̱k kä lib. Yɔtni kɛ runwa̱ŋ ɛlɔŋ mi de̱ri jɛ luäŋ.

Dɔŋ dërɛ pɛ̈ɛ̈th mi ci gyua̱th la̱t rua̱cni kɔ la̱th lät.

Dëë rua̱c kɛ thok in rua̱c kɛ ɣä?

Laat kɔ rua̱ckɛ kɛ thuk ti ŋua̱n. Mi ci nɛy rua̱c kɛ thok in rua̱c kɛ ji, bi nɛy ra̱m mi loc thok ria̱likä mi wi yɔa̱t.

Na̱ŋ ŋäc mi rua̱c nɛy kɛ thok in rua̱c kɛ ji.

Dëë ra̱m mi dɔŋ yɔa̱t kɛ kuiydä?

Ɣɔn. Ra̱m mi läät kiɛ ra̱m mi luääk mi ŋäthi dërɛ kɔ yɔtdikä. Dërɛ gɔa̱ mi ti kɛl kɛ läät kiɛ ra̱m mi luääk gua̱th ɔ yɔtkɛ mɔ. La̱a̱t dëë kɛ tin guɔrkɛ kä tin ca gɔa̱r pi̱ny ta̱lɛponä guɔr kɛ gua̱thdiɛn.

Dëë Lät Wëc tin Gɛr naath rɔ thin la̱th lät?

Ɣɔn. Tëë kɛ kuëny ti göl ti dëë ra̱n kɛ na̱ŋ:

Bi rɔdu dhi̱l/yi̱k gɔr kɛ kuiy Lätdä Mi gɔr rɔdɛ Wi̱c a ŋot këni jɛ ni la̱th lät.

2. Gɔrikɔ ikä kä gua̱th la̱t rua̱cni kɔ (Thok kawayni kä rɔa̱)

Lätni kɛ gua̱th riɛtni rua̱cni kɔ, mi cɔa̱li Legal Help Chat kɛ ɣöö bi lätda gɔa̱r warɛga̱k kɛ kuiy rikni ŋuɔtni. Bi la̱tda ji loc. Dɔŋ dëë ji jiök ii bi Legal Help mi göri luäk mi ro̱ŋ.

3. Guil kɔ

Dëri mäktäbni kɔ guil. Tëë nɛy kä Mäktäbni kä Melbourne kɛnɛ rɛy wëc Victoria. Jëk gua̱th tin ta̱a̱ kɔ kɛ mäktäbni thi̱n (where we have offices).

Ba ji gör ɛn ɣöö bi gua̱th jëkä ria̱likä kɛ ɣöö bi rua̱c kɛ ra̱n ŋuɔtni.

Mäktäbni kɔ tëkɛ kɛ kötköt kiɛ mi na̱ŋ naath nhia̱l kä tëë kɛ lät lɛ̈yni ti wä ni gɔw.

Ɛ ŋu mi tuɔk mi ci nɛy yɔtikä

Bi nɛy ji thiëc kɛ thiɛcni. Nɛmɛ luäkɛ kɔ kɛ ɣöö bakɔ ca̱r na̱ŋ kɛ luäk in dëë nɛy jɛ ka̱m ji.

Tin dia̱l tin bi la̱t kɔ bakɛ ja̱k kä tɔa̱wkɛ. Mi ci nɛy tin ci la̱tkɔ bi la̱r ra̱n ɛni ci ci nɛy nhök ɣöö bakɔ kɛ la̱t.

Dëë nɛy luäk thöp kɛ kuiy rikni ŋuɔtni ti ŋua̱n. Mi ci nɛy thiɛcni ku luäŋ kɛ luɔc, bi nɛy ji ka̱m nämbä ra̱m mi dëë kɛ luɔc kɛ gua̱thdiɛn. Nɛmɛ dɔŋ dërɛ la gua̱th ŋuɔtni rɛy dhɔa̱r kiɛ ra̱n ŋuɔtni mi cuŋ kärɔa̱.

Tää in dëë nɛy luäk thöp kɛ jɛ

Läri ti guɔrkɛ ŋuɔt kɛnɛ luik

Dëë nɛy ji la̱r duɔr kɛ kuiy ŋuɔtni kɛnɛ tin dëri kua̱ny thi̱n.

Dëë nɛy tëë kɛ lua̱ŋ bä mi dëë kɔ:

 • Jäk ni ji kä läri
 • rua̱c kɛ ji a ŋot gua̱th luɔk
 • ji ja̱k kä jëk lät tin kɔŋ kɛnɛ luäk
 • gɔr ni warɛga̱kni
 • rua̱c kɛ kuiydu gua̱th luɔk.

Nɛmɛ bɛ ku lät kɛ:

 • riɛk ŋuɔtni ku
 • pëk yiöwni tin tëë kɛ ji.

Dëë nɛy tëë kɛ lua̱ŋ mi dëë nɛy ji ka̱m luäk mi diit mi ci:

 • tëë kɛ riɛk kɛ rua̱c kɛ thok Kawayni
 • tëë kɛ riɛk ŋo̱tdä kiɛ thiɛl luäŋä kiɛ riɛk ŋiɛth
 • Kɛ ji Aboriginal kɛnɛ/kiɛ Torres Strait Islander.

Dëë nɛy luäk ria̱likä kɛ ɣöö dëri rua̱c kɛ kɔ, cët kɛ min tëë nɛy tin luɔckɛ thok kiɛ.

Dëë kɔ rua̱c kɛ ji kɛ duɔp ti jëki lua̱kɛ ji ɛkɛn.

Läri tää in göri ni ɣöö dëë kɔ ji ka̱m läri kɛ jɛ.

Duty lawyers

Duty lawyers ni kɔ lätkɛ gua̱th luɔkni rɛy Victoria kɛ li̱w. Lua̱kɛ naath kɛ tha̱ŋ ri̱kni ŋuɔtni. Dɔŋ dëë kɛ rɔdiɛn luäŋ kɛ luäkdu cäŋ luɔk mi thiɛlɛ ji ran ŋuɔtni ɛntämɛ. Mi wi gua̱th luɔk kä thiɛlɛ ji ran ŋuɔtni, thiɛc ji gua̱th mi dëri rua̱c kɛ duty lawyer.

Mi wi gua̱th kuär luɔk in tɔt, kɛ ɣöö ci bolithni jɛ la̱r ɛn ɣöö ci ŋuɔt to̱l, dëri rɔdu luäŋ ɛn ɣöö dëri rua̱c kɛ duty lawyer a ŋot këni ni wä gua̱th luɔk. Jëk lär mi röŋ kɛ kuiy Help Before Court service.

Mi wi kä Gua̱th Luɔkni ji Ciëŋ, dëri rɔdu luäŋ ɛn ɣöö dëri rua̱c kɛ Family Advocacy and Support Services da a ŋot këni ni wä gua̱th luɔk.

Luäk tin kɔŋ

Dëë nɛy luäk thöp kɛ kuiy rikni ŋuɔtni ku.

Independent Mental Health AdvocacyExternal Link dërɛ ji luäk mi tikɛ lät pɔulä ŋiɛth ti ba dhi̱l/yi̱k kɛ lätni.

Independent Family Advocacy and Support da dërɛ diëth ga̱a̱n kɛnɛ nɛy tin thöpkɛ yuɔp kɛ gua̱th in nhia̱mdiɛn kä tää ga̱ŋ ga̱tkä.

Mi da̱kɛ yɛnɛ rɛw pua̱nydu, Family Dispute Resolution Service da dërɛ ji luäk kɛ ɣöö bɛ tëë kɛ mi bia ma̱t pi̱ny. Kɛ nyuth, Ɛ ŋa mi guic ga̱a̱t.

Jëk lär mi röŋ kɛ kuiy rikä ŋuɔtni ku

Gua̱th tɔwä riɛtni kɔ tëë kɛ lär mi röŋ kɛ kuiy rikni ŋuɔtni ti ŋua̱n ti go̱l.

Dëri jɛ ja̱k kä diit gua̱th tɔwä riɛtni kiɛ dëri lät kɛ min la kuɛnkɛ ni ŋɔa̱k rɛy kɔmputakä.

Tikɛ lär rɛy gua̱th kuënä min thia̱kdiɛn kiɛ kɛ thok in rua̱c kɛ ɣä?

Tëë nɛy kɛ buɔkni ti tia̱tni kɛ kuiy rua̱cni ŋuɔtni kɛ thuk ti göl kä tëkɛ kä kuën mi thia̱k.

Dëri buɔkni ti tia̱tni jëk rɛy warɛga̱kä da min ca ŋɔa̱kni gɔa̱r thi̱nExternal Link .

Dëri lät kɛ min la kuɛnkɛ ni ŋɔa̱k rɛy kɔmputa̱kä.

Rua̱c kɛ la̱t thukä

Shared Experience and Support da kɛnɛ Speaking from Experience bua̱n kɔ cikɛ luäk ŋun kɛ gɔa̱r warɛga̱kä ɛmɛ.

Disclaimer: The material in this print-out relates to the law as it applies in the state of Victoria. It is intended as a general guide only. Readers should not act on the basis of any material in this print-out without getting legal advice about their own particular situations. Victoria Legal Aid disclaims any liability howsoever caused to any person in respect of any action taken in reliance on the contents of the publication.

We help Victorians with their legal problems and represent those who need it most. Find legal answers, chat with us online, or call us. You can speak to us in English or ask for an interpreter. You can also find more legal information at www.legalaid.vic.gov.au

Reviewed 20 May 2022

In this section